Cây lá giang

  • Thời gian trồng: Quanh năm
  • Vị trí trồng: Đất nhiều mùn, đất thịt nhẹ,…
  • Mật độ trồng: Hố trồng 40×40×40cm, cây cách cây 0,5 – 1m
  • Thời điểm thu hoạch: 2 tháng từ khi trồng