Hạt giống sưa đỏ

  • Chủng loại: Hạt
  • Số lượng hạt: 6.000hạt/kg
  • Tỷ lệ nảy mầm: ~80%
  • Giống từ cây mẹ: >15 năm tuổi
Danh mục: