Cây Gáo Vàng

  • Chiều cao khi trưởng thành: 12 – 15m
  • Chiều cao cây tối đa: 30 – 35m
  • Đường kính: Tối đa 100cm
  • Thời gian thu hoạch: 5 – 6 năm
  • Số cây trồng 1 ha: ~1000 cây