Giống cây dổi lấy hạt

Kinh doanh mà không đặt uy tín, chất lượng sản phẩm lên đầu tiên, không gắn lợi ích và sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam thì đừng có làm

Anh Dương

Chủ vườn Cây Giống Vĩnh Phúc