Giống cây dổi lấy hạt

Kinh doanh mà không đặt uy tín, chất lượng sản phẩm lên đầu tiên, không gắn lợi ích và sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam thì đừng có làm

Anh Dương

Chủ vườn Cây Giống Vĩnh Phúc

CÂY GIỐNG DƯỢC LIỆU

2.000 12.000 
1.500 11.500 
2.000 12.000 
6.000 16.000 
2.000 12.000 

CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

6.000 16.000 
2.000 12.000 
3.000 13.000 
20.000 30.000 
2.500 12.500 
8.000 18.000 
30.000 
2.500 12.500 
5.000 15.000