Cây trà hoa vàng

  • Chủng loại: Cây thân gỗ cao 2 – 5m
  • Thời điểm ra hoa: Tháng 11 – tháng 3
  • Thu hoạch: Hoa, lá
  • Thời gian thu hoạch: 3 – 5 năm